Od pierwszego czerwca wchodzi w życie część przepisów  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia (z marca). Wśród nich obowiązek czytelnego oznakowania pojazdu szkoleniowego.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, masz ostatnie godziny. Zgodnie z przepisami, które jutro wchodzą w życie, pojazdy szkoleniowe muszą być czytelnie oznakowane nazwą i adresem OSK (nie dotyczy to motocykli, przyczep i tramwajów oraz pojazdów zastępczych, stosowanych do szkolenia, jeśli podstawowy pojazd jest w naprawie).

Tym samym, po kilku latach z ulic znikną nieoznakowane “elki”. Uzasadnieniem dla takiego posunięcia ma być odpowiedź na postulaty środowiska szkoleniowego. Ma to wyeliminować szarą strefę szkolących bez uprawnień, których działalność rozkwitła po likwidacji wymogu znakowania “elek”.

§ 3.
4. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie – z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów; litery i cyfry oznaczenia powinny być czytelne.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez jednostki wojskowe oraz jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz do pojazdów zastępczych stosowanych do prowadzenia szkolenia w przypadku pozostawienia podstawowego pojazdu szkoleniowego w naprawie.

Na ulicach wciąż widać samochody należące do szkół jazdy, bez wymaganego oznakowania. Najszybszym sposobem na dostosowanie się do nowych przepisów jest wykonanie tablic wydrukowanych na materiale magnetycznym. Na rynku działa wiele firm świadczących usługę wykonywania takich wydruków. Masz szansę jeszcze zdążyć!

Przypominając o wejściu w życie nowych przepisów nie sposób pominąć innej regulacji, która 1 czerwca stanie się obowiązującym prawem. Mowa o instytucji instruktora prowadzącego.

§ 7.
1. Instruktor prowadzący:
1) koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego;
2) może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek osoby szkolonej;
3) nie może ingerować w przebieg egzaminu, o którym mowa w pkt 2.
2. Instruktor prowadzący przeprowadza:
1) co najmniej 50% szkolenia praktycznego dla osoby szkolonej w danym ośrodku szkolenia kierowców;
2) egzamin wewnętrzny lub uczestniczy w nim.
3. Za instruktora prowadzącego uznaje się także instruktora, który:
1) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli dotychczasowy instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce lub udokumentowane okoliczności uniemożliwiają mu wykonywanie obowiązków;
2) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, w którym kontynuuje szkolenie.

Instruktor prowadzący będzie odpowiedzialny za poziom wyszkolenia danej osoby. Wprost wynika to z zapowiedzi związanych z jedną z funkcjonalności zmodernizowanej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Nowy “CEPiK” ma udostępniać informacje na temat wykroczeń popełnionych przez osoby wyszkolone przez danego instruktora prowadzącego, w danej szkole jazdy.

 

źródło: https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/oznakuj-elke.html#.V02BUJGLSUk